80-506 Gdańsk,
Ul. Dworska 27
sekretariat@rcm-feniks.pl

INFORMACJE OGÓLNE

Jak zostać naszym pacjentem

Wystarczy zgłosić się do naszej przychodni i podpisać deklarację wyboru lekarza i pielęgniarki , którą personel rejestracji wypełni elektronicznie.

Można również pobrać deklaracje i po wypełnieniu i podpisaniu złożyć w rejestracji przychodni.

W jaki sposób można składać deklaracje

Dokumentacja medyczna

Pacjent ma prawo do swojej dokumentacji medycznej prowadzonej w zakładach opieki zdrowotnej.

Na jego wniosek, bądź na wniosek osoby upoważnionej przez pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego, dokumentacja powinna być przekazana w postaci wyciągu, odpisu lub kopii, sporządzonych na koszt osoby występującej o nią.

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej regulowane są m.in. przez następujące akty prawne:

Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 ze zm.),
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. Nr 226, poz. 1943 ze zm.),
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2001r. w sprawie indywidualnej dokumentacji medycznej, sposobu jej prowadzenia oraz szczegółowych warunków jej udostępniania (Dz. U. Nr 83, poz. 903), Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania (dz. U. Nr 247, poz. 1819).

Recepty

Terminy ważności recept zależą od okoliczności ich wystawienia i rodzaju leków. Oto one:
7 dni – recepty wystawione przez Pogotowie Ratunkowe w ramach pomocy doraźnej;
7 dni – recepty zawierające chociaż jeden lek z grupy antybiotyków;
14 dni – recepty dysponujące leki psychotropowe i środki odurzające;
30 dni – recepty wystawione na pozostałe leki; 60 dni – wystawiane na leki lub wyroby medyczne sprowadzane z zagranicy;
60 dni – na preparaty immunologiczne wytwarzane dla indywidualnego pacjenta.
Bieg terminu ważności recepty rozpoczyna się zawsze w dniu następnym po jej wystawieniu.

Przychodnia Feniks

80-506 Gdańsk
Ul. Dworska 27

+48 58 342 71 29
sekretariat@rcm-feniks.pl

Przychodnia Feniks

80-506 Gdańsk
Ul. Dworska 27

+48 58 342 71 29
sekretariat@rcm-feniks.pl